Γενικά

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων», διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας διαθέτει από το 2005 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 στο αντικείμενο της «Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Επικαιροποιημένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος 2011


Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας: Κων/νος Βλυσνάκης, Οδυσσέας Μπάτσιος, Σάββας Σιδηρόπουλος, Κων/νος Στεργίδης