Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, εκτός των επί μέρους θεμάτων, ρυθμίζει οπωσδήποτε και τα ακόλουθα:
 • Την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Τους κανόνες λειτουργίας των συμβουλίων και των επιτροπών του Ιδρύματος.
 • Την εκλογή των μελών Δ.Ε.Π.
 • Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών.
 • Τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες των οργάνων ελέγχου για την τήρηση των θεσπισμένων κανόνων.
 • Τον κανονισμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση του κάθε είδους προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους φοιτητές.
 • Την απονομή τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων.
 • Τους κανόνες εθιμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων.

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων