Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας: Ίκα Δέσποινα

Γραμματεία: Κυριακίδου Χριστίνα

Τηλέφωνα: 2510-462190, 2510-462310

Fax: 2510-462188

e-mail: basec@teiemt.gr

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων