Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας: Χατζηαναγνώστου Δήμητρα

Γραμματεία: Κυριακίδου Χριστίνα

Τηλέφωνα: 2510-462189, 2510-462190

Fax: 2510-462186

e-mail: basec@teiemt.gr

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων