Έγγραφα Σπουδαστών

Αίτηση Εγγραφής
Τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στις καθορισμένες ημερομηνίες εγγραφών νεοεισαχθέντων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ
Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής
Συνοδεύει απαραίτητα την αίτηση εγγραφής
Αίτηση Σπουδαστών
Διευκρινήσεις
1) Το πιστοποιητικό χορηγείται για αναβολή ή διακοπή στράτευσης.
2) Η αίτηση για αντίγραφο πτυχίου συνοδεύεται με: α) Bεβαίωση της δανειστικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ όπου φαίνεται ότι ο/η σπουδαστής/στρια δεν οφείλει βιβλίο, β) Bεβαίωση της σπουδαστικής λέσχης του ΤΕΙ όπου φαίνεται ότι ο/η σπουδαστής/στρια δεν διαμένει στις εστίες.
3) Η αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει να συνοδεύεται από Υ.Δ. του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δηλωμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
4) Η αίτηση διαγραφής πρέπει να συνοδεύεται από: α) Το βιβλιάριο σπουδών, β) Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου, γ) Την αστυνομική ταυτότητα του σπουδαστή.
Διαγραφή μπορεί να γίνει: α) Από τον ίδιο το σπουδαστή, β) Από εξουσιοδοτημένο άτομο, γ) Με αίτηση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου
Αίτηση Κατάταξης
Η αίτηση συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Αίτηση Αναστολής Σπουδών
Αίτηση Διαγραφής
Αίτηση για Πιστοποιητικό Αποφοίτησης- Αντίγραφο Πτυχίου
Αίτηση Στεγαστικού Επιδόματος
Αίτηση για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004. Η αίτηση συνοδεύεται με Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 με την οποία ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει ότι φοιτά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την απόκτηση πρώτου πτυχίου
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις
Η βεβαίωση υπογράφεται πρώτα από τον επιτηρητή του μαθήματος και μετά θεωρείται από τη Γραμματεία
Λεπτομέρειες Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας
Δήλωση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας
Αίτηση Πρακτικής Άσκησης
Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει την αίτηση αφού προηγουμένως έχει επιλέξει την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία στην οποία θα πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να βρίσκονται μετά το ΣΤ' εξάμηνο σπουδών και να έχουν περάσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στα οποία θα περιλαμβάνονται μαθήματα ειδικότητας που θα αντιστοιχούν με τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ειδικότητας του προγράμματος σπουδών.
Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης
Συντάσσεται σε 3 αντίγραφα, ένα για την επιχείρηση / υπηρεσία, ένα για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και ένα για τον / την ασκούμενο / η

Επιστροφή

Copyright © 2008 Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων